CZYM JEST ALAX®

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej nr 47/51 (dalej ,,Właściciel”), jest świadoma wagi informacji powierzanych przez Państwa, chcąc dochować należytej staranności w kwestii przysługujących im praw, w szczególności prawa do ochrony prywatności, podejmuje należyte kroki w celu tworzenia oraz dostosowywania niniejszej Polityki Prywatności.

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) chcielibyśmy poinformować o celach i zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH!!!

Poznańskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” SA zabezpiecza Twoje dane przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zapewniamy, że przekazane nam dane osobowe przetwarzane są na serwerach komputerowych w środowisku, zabezpieczonym przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

 1. KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Poznańskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej nazwane również Spółką).

Można z nami się kontaktować poprzez:

 • formularz kontaktowy na stronie internetowej https://www.alax.pl
 • pocztę elektroniczną: sekretariat@herbapol.poznan.pl
 • telefon kontaktowy: +48 61 886 18 00
 • pisemnie na ww. adres siedziby Spółki.

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@herbapol.poznan.pl

 1. KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celach:

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki,
 • zapewnienia przez Spółkę realizacji uprawnień/obowiązków akcjonariuszy i ich pełnomocników,
 • wypłaty dywidendy,
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej PZZ „HERBAPOL” S.A. oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Leków w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w aptece, za pośrednictwem strony internetowej www.alax.pl. – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych -podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej PZZ „HERBAPOL” S.A. i/lub wykonania umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w budynkach Spółki w ramach monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ ZE SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Przysługuje Panu/Pani, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, anominizacji lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA nie przekazują Państwa danych osobowych do podmiotów działających w Państwach Unii Europejskiej.

PROFILOWANIE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

Proszę wybrać z listy odpowiednią dla Państwa zakładkę i zapoznać się z informacjami w niej zawartymi.

 1. Kontrahenci PZZ „HERBAPOL” SA
 2. Przedstawiciela kontrahenta PZZ „HERBAPOL SA, w tym, jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:
 3. Potencjalnymi kontrahentami PZZ „HERBAPOL” SA:
 4. Osoby korzystające z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:
 5. Adresaci działań marketingowych.
 6. Osoby biorące udział w rekrutacji
 7. Akcjonariusze
 8. Byli pracownicy.
 9. Polityka cookies.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO KONTRAHENTAMI PZZ „HERBAPOL” SA:

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

 • niezbędnych do wykonania umowy zawartej ze Spółką – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi),
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w budynkach Spółki w ramach monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką i realizacji tej umowy. 

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

JEŚLI DZIAŁAJĄ PAŃSTWO W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA KONTRAHENTA PZZ „HERBAPOL SA, W TYM, JAKO OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU, OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ W IMIENIU KONTRAHENTA:

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

 • realizacja umowy zawartej przez PZZ „HERBAPOL” SA z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust.1 lit.b, f RODO),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi),
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w budynkach Spółki w ramach monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką i realizacji tej umowy. 

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

 

 

 

JEŚLI SĄ PAŃSTWO POTENCJALNYMI KONTRAHENTAMI PZZ „HERBAPOL” SA:

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub od osób trzecich.

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

 • podejmowania działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w budynkach Spółki w ramach monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przystąpienia do negocjacji, które miałyby prowadzić do nawiązania współpracy ze Spółką. 

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

OSOBY ZGŁASZAJĄCE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa; lub lekarzy

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Podają nam Państwo swoje dane w celu nadzoru nad niepożądanymi działaniami naszych produktów.

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego oraz do celów statystycznych, jak i dowodowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji nadzoru nad działaniami niepożądanymi naszych produktów.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wygaśnięcia pozwolenia na produkcję naszych produktów a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Spółkę dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

JEŚLI PODEJMOWANE SĄ WOBEC PAŃSTWA PRZEZ PZZ „HERBAPOL” SA DZIAŁANIA MARKETINGOWE:

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane mogą być pozyskiwane:

1. bezpośrednio od Państwa;

2. od podmiotu, w imieniu, którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

3. ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych i handlowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą do czasu ewentualnego odwołania udzielonej przez Państwa zgody. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W REKRUTACJI

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, od firm prowadzących na nasze zlecenie proces rekrutacji

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych niezbędne jest do zawarcia umowy udziału w procesie rekrutacji.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

 • przeprowadzenia rekrutacji, a po jej pomyślnym zakończeniu, zawarcia z umowy o pracę, a jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, to również w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o pracę oraz w przypadku pomyślnego zakończenia rekrutacji wykonanie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, jako pracodawcy w związku z prowadzoną rekrutacją, wynikających m.in. z przepisów Kodeksu pracy, w tym w celu przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu –podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w budynkach Spółki w ramach monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 • ewentualnego prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz ewentualnego późniejszego zawarcia umowy o pracę ze Spółką i realizacji tej umowy. 

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych, w celu wzięcia udział w procesie rekrutacji wynika w szczególności z art. 221 kodeksu pracy i dotyczy on takich danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli jednak w swoim zgłoszeniu do procesu rekrutacji prześlą Państwo dodatkowe dane osobowe ponad te, które są wskazane w przepisach prawa (np. adres e-mail, nr telefonu, zainteresowania, wizerunek), wówczas Spółka będzie przetwarzać ww. dodatkowe dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wysłanie przez Państwa dokumentów zgłoszenia do procesu rekrutacji zawierających dodatkowe dane osobowe jest wyraźnym działaniem potwierdzającym Państwa zgodę na przetwarzania przez Spółkę tych danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z procesu rekrutacji.Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą:

Pracownicy oraz współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,

AKCJONARIUSZE

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa.

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy Spółki.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki,
 • zapewnienia przez Spółkę realizacji uprawnień/obowiązków akcjonariuszy i ich pełnomocników,
 • wypłaty dywidendy,
 • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w budynkach Spółki w ramach monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 • w celu prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej i podatkowej,
 • ewentualnego prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 • oraz w następujących celach pobocznych: archiwizowanie danych, prowadzenie audytów wewnętrznych w Spółce, badania statystyczne lub doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na rzecz Spółki.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy Spółki. Skutkiem niepodania takich danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie ustalenia i realizacji Państwa uprawnień/obowiązków jako akcjonariuszy Spółki.

Podanie następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń,
 • nr PESEL,
 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji Spółki i inne informacje dotyczące akcji Spółki lub ustanowienia praw na akcjach Spółki;
 • adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność

BYLI PRACOWNICY

Skąd pozyskujemy państwa dane?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa.

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych niezbędne było dla celów zatrudnienia

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających m.in. z kodeksu pracy,
 • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w budynkach Spółki w ramach monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • ewentualnego prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z przepisu prawa. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność

KOMU PZZ „HERBAPOL” SA MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy PZZ „HERBAPOL” SA,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

POLITYKA COOKIES

Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu na stronie są używane pliki cookies. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, oznacza to, że zgadzają się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Przypominamy, że można samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na ten temat w naszej polityce prywatności. Polityka cookies

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

Czym są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) najczęściej jest to możliwe z poziomu menu „Ustawienia”.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakich plików cookies używamy?
• Stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
• Sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
• Analityczne – wykorzystywane przez zintegrowane serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy korzystanie z serwisów jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?
Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści, a brak obsługi plików cookies uniemożliwi logowanie się.