CZYM JEST ALAX®

Co stosować na zaparcia?

Przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia są różne. Do naj­częst­szych na­le­żą: nie­wła­ści­wa dieta, sie­dzą­cy tryb życia, tym­cza­so­we lub dłu­go­trwa­łe od­czu­wa­nie stre­su czy współ­wy­stę­po­wa­nie in­nych cho­rób. W przy­pad­ku po­ja­wie­nia się tej przy­pa­dło­ści warto się­gnąć po na­tu­ral­ne spo­so­by ra­dze­nia sobie z tą do­le­gli­wo­ścią. 

Czym są za­par­cia?

Za­par­cia to trud­no­ści z wy­próż­nia­niem się. Wy­stę­pu­ją, gdy reszt­ki je­dze­nia za­le­ga­ją w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym. W cza­sie za­par­cia treść po­kar­mo­wa staje się gęst­sza i po­wo­du­je pro­ble­my z jej wy­da­le­niem. Osoba może wy­raź­nie od­czu­wać po­trze­bę, któ­rej nie może za­spo­ko­ić. Taki pro­blem w dłuż­szej per­spek­ty­wie może do­pro­wa­dzić nawet do uszko­dze­nia jelit.

Ro­dza­je za­parć

Trud­no­ści z wy­próż­nia­niem można po­dzie­lić zgod­nie z czę­sto­tli­wo­ścią ich wy­stę­po­wa­nia. W ten spo­sób wy­róż­nia się za­par­cia:

 • krót­ko­trwa­łe – trwa­ją­ce krót­ko, ale ma­ją­ce cha­rak­ter na­wro­to­wy. Wy­ma­ga­ją kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą,
 • tym­cza­so­we – spo­wo­do­wa­ne okre­ślo­ną sy­tu­acją, na przy­kład zmia­ną spo­so­bu ży­wie­nia,
 • chro­nicz­ne – zwią­za­ne z try­bem życia i na­wy­ka­mi kształ­to­wa­ny­mi od lat,
 • na­wy­ko­we – wy­stę­pu­ją­ce u dzie­ci na eta­pie nauki ko­rzy­sta­nia z to­a­le­ty.
Jakie są ob­ja­wy za­parć?

Symp­to­my to­wa­rzy­szą­ce za­par­ciom mają zło­żo­ny cha­rak­ter. Nie­któ­re wy­raź­nie wska­zu­ją na pro­ble­my z funk­cjo­no­wa­niem ukła­du po­kar­mo­we­go, inne z kolei są bar­dziej ogól­ne. O wy­stę­po­wa­niu za­parć mówi się wtedy, gdy:

 • wy­da­la­nie od­by­wa się dwa razy w ty­go­dniu albo mniej,
 • ko­rzy­sta­nie z to­a­le­ty spra­wia ból,
 • sto­lec jest twar­dy, czę­sto po­ja­wia się w nim śluz albo krew,
 • po­mi­mo dłu­gie­go po­by­tu w to­a­le­cie ma się uczu­cie, jakby wy­próż­nie­nie było nie­peł­ne.

Za­par­ciom to­wa­rzy­szą takie do­le­gli­wo­ści jak:

 • wzdę­cia,
 • ocię­ża­łość,
 • bóle brzu­cha,
 • nud­no­ści,
 • brak ape­ty­tu,
 • go­rącz­ka i stan pod­go­rącz­ko­wy,
 • ogól­ne po­gor­sze­nie sa­mo­po­czu­cia.
Przy­czy­ny za­parć

Po­wo­dy, dla któ­rych do­cho­dzi do wy­stę­po­wa­nia tej do­le­gli­wo­ści, mają różny cha­rak­ter. Można je po­dzie­lić na me­cha­nicz­ne, tok­sycz­ne, czyn­no­ścio­we, psy­chicz­ne, me­ta­bo­licz­ne lub zwią­za­ne z przyj­mo­wa­niem okre­ślo­nych leków. Nie­kie­dy za­par­cia po­ja­wia­ją się jako re­ak­cja or­ga­ni­zmu na dłu­go­trwa­łe igno­ro­wa­nie po­trze­by sko­rzy­sta­nia z to­a­le­ty. Do naj­częst­szych pro­ble­mów z wy­próż­nia­niem się na­le­żą:

 • stan za­pal­ny w ukła­dzie po­kar­mo­wym – wy­wo­łu­je zwę­że­nie jelit,
 • nie­droż­ność jelit – po­wsta­je na przy­kład w wy­ni­ku prze­pu­kli­ny,
 • ze­spół je­li­ta draż­li­we­go – na­prze­mien­nie wy­stę­pu­ją­ce za­par­cia i bie­gun­ki,
 • cho­ro­by – cu­krzy­ca, nie­do­czyn­ność tar­czy­cy, de­pre­sja,
 • uczu­le­nie na kro­wie mleko,
 • stres.

Po­nad­to pro­ble­my z wy­próż­nia­niem mogą sta­no­wić sku­tek ubocz­ny przyj­mo­wa­nia pre­pa­ra­tów mo­czo­pęd­nych, za­wie­ra­ją­cych opia­ty czy leków sto­so­wa­nych w le­cze­niu cho­ro­by Par­kin­so­na lub drga­wek. Na za­par­cia są rów­nież na­ra­żo­ne osoby, które przyj­mu­ją zbyt duże dawki że­la­za bądź sto­su­ją leki na zgagę, w któ­rych wy­stę­pu­je tle­nek glinu lub wap­nia.

Jak roz­po­zna­je się za­par­cia?

Przy za­par­ciach o cha­rak­te­rze krót­ko­trwa­łym lub chro­nicz­nym na­le­ży udać się do le­ka­rza. Prze­pro­wa­dzi on wy­wiad le­kar­ski i zbada brzuch. Je­że­li pro­ble­my z wy­próż­nia­niem sta­no­wią na­praw­dę mę­czą­cy pro­blem, wów­czas za­le­ca się ba­da­nie per rec­tum na obec­ność krwi uta­jo­nej w kale. Inne me­to­dy, które po­zwa­la­ją jed­no­znacz­nie okre­ślić przy­czy­nę pro­ble­mów z wy­próż­nia­niem się, to ba­da­nie krwi, ko­lo­no­sko­pia lub wy­ko­na­nie wlewu kon­tra­sto­we­go.

Dla­cze­go za­par­cia są tak szko­dli­we dla zdro­wia?

Or­ga­nizm po­przez wy­próż­nia­nie po­zby­wa się resz­tek po­kar­mo­wych, tok­syn i bak­te­rii. Ja­kie­kol­wiek za­bu­rze­nia w wy­ko­ny­wa­niu tej czyn­no­ści uzna­je się za scho­rze­nie, które na­le­ży le­czyć. Prze­wle­kłe za­par­cia pro­wa­dzą do po­wsta­nia wielu groź­nych cho­rób ta­kich jak:

 • uchył­ki je­li­ta – wy­pu­kło­ści po­ja­wia­ją­ce się na bło­nie ślu­zo­wej je­li­ta, do któ­rych może prze­do­stać się treść po­kar­mo­wa. Grozi to sta­na­mi za­pal­ny­mi je­li­ta, a nawet jego pęk­nię­ciem.
 • cho­ro­ba he­mo­ro­idal­na – he­mo­ro­idy, czyli guzki krwaw­ni­cze, to na­czy­nia krwio­no­śne, które od­po­wia­da­ją za kon­tro­lo­wa­nie pro­ce­su wy­da­la­nia. Na­cisk na jamę brzusz­ną pod­czas na­pi­na­nia mię­śni brzu­cha przy za­par­ciu pro­wa­dzi do stanu za­pal­ne­go he­mo­ro­idów.
 • ka­mie­nie ka­ło­we – nie­kie­dy w wy­ni­ku prze­wle­kłe­go za­par­cia treść po­kar­mo­wa staje się twar­da jak ka­mień. Przez to po­draż­nia ślu­zów­kę je­li­ta, pro­wa­dzi do nie­droż­no­ści, a nawet po­wsta­nia wrzo­dów.
 • ogólne za­tru­cie or­ga­ni­zmu – wzdę­cia, gazy, bóle głowy oraz ogól­ne osła­bie­nie or­ga­ni­zmu. Ob­ja­wem za­tru­cia są także pro­ble­my ze skórą i brzyd­ki za­pach z ust. Taki stan po­wo­du­je rów­nież znacz­ne pro­ble­my z ukła­dem od­por­no­ścio­wym. Z po­wo­du za­parć or­ga­nizm jest bar­dziej po­dat­ny na aler­gie i prze­zię­bie­nia.
 • pro­ble­my zwią­za­ne z psy­chi­ką i emo­cja­mi – nie­moż­ność wy­próż­nie­nia się ob­cią­ża psy­chi­kę – po­wo­du­je duży stres, przy­czy­nia się do od­czu­wa­nia dys­kom­for­tu w domu oraz w to­wa­rzy­stwie in­nych osób.

Na­le­ży po­waż­nie trak­to­wać za­par­cia rów­nież ze wzglę­du na to, że nie sta­no­wią one cho­ro­by wła­ści­wej. Mogą być ob­ja­wem groź­nych pro­ble­mów ze zdro­wiem ta­kich jak zro­sty jelit, po­li­py, czy rak je­li­ta gru­be­go.

Złoty śro­dek na za­par­cia – dieta, ruch i od­po­czy­nek

Przy walce z za­par­cia­mi nie trze­ba od razu się­gać po roz­wią­za­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne. W wielu przy­pad­kach wy­star­czy zmia­na trybu życia, diety, zwięk­sze­nie co­dzien­nej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej oraz zmniej­sze­nie po­zio­mu stre­su.

Wa­rzy­wa i owoce spo­so­bem na za­par­cia

Aby po­zbyć się pro­ble­mów w to­a­le­cie, naj­pierw po­win­ni­śmy zmie­nić nasze przy­zwy­cza­je­nia w kuch­ni. Do co­dzien­nej diety trze­ba ko­niecz­nie włą­czyć wa­rzy­wa i owoce. Za­wie­ra­ją one nie­zbęd­ny dla or­ga­ni­zmu błon­nik, który po­bu­dza pe­ry­stal­ty­kę jelit, czyli po­pra­wia od­ruch prze­su­wa­nia tre­ści po­kar­mo­wej. Taka dieta jest na­zy­wa­na dietą bo­ga­to­reszt­ko­wą. Za­le­ca się spo­ży­wa­nie, co naj­mniej 500 gra­mów wa­rzyw i 300 gra­mów owo­ców dzien­nie, naj­le­piej w wer­sji su­ro­wej lub go­to­wa­nej. Szcze­gól­nie po­le­ca­ne są mar­chew­ki, bu­ra­ki, pa­pry­ka, cu­ki­nia, jabł­ka, po­ma­rań­cze, a także świe­że i su­szo­ne śliw­ki.

Pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste i ki­szon­ki

Na­le­ży za­mie­nić pro­duk­ty ze zbóż oczysz­czo­nych na ich peł­no­ziar­ni­ste od­po­wied­ni­ki. Za­miast bia­łe­go pie­czy­wa, ryżu i pszen­ne­go ma­ka­ro­nu le­piej wy­bie­rać chleb ra­zo­wy, kasze oraz brą­zo­wy ma­ka­ron. Z tłusz­czy po­le­ca się pro­duk­ty takie jak oliwa z oli­wek, oleje tło­czo­ne na zimno i masło (w roz­sąd­nych ilo­ściach). Bar­dzo ko­rzyst­nie na układ po­kar­mo­wy dzia­ła sie­mię lnia­ne, które można do­da­wać do po­traw albo pić w po­sta­ci na­pa­ru. Na­tu­ral­ny śro­dek na za­par­cia sta­no­wi rów­nież po­ży­wie­nie pod­da­ne fer­men­ta­cji, w tym każdy ro­dzaj ki­szo­nych wa­rzyw – ogór­ki, ka­pu­sta, cu­ki­nia, bu­ra­ki – oraz pro­duk­ty mlecz­ne takie jak kefir, ma­ślan­ka czy jo­gurt.

Co na za­par­cia? Zioła i na­tu­ral­ne pre­pa­ra­ty

W usu­wa­niu pro­ble­mów z wy­próż­nia­niem się nie­zbęd­ne jest zwięk­sze­nie co­dzien­nej dawki za­ży­wa­nych pły­nów, a także wzbo­ga­ce­nie jej o na­tu­ral­ne su­ple­men­ty diety. Od­po­wied­nia ilość wody w or­ga­ni­zmie od­po­wia­da za pra­wi­dło­we for­mo­wa­nie się tre­ści po­kar­mo­wej. Środ­ki, które można zażyć pod­czas za­parć:

 • senes – za­wie­ra sub­stan­cje czyn­ne, które mają dosyć silne dzia­ła­nie prze­czysz­cza­ją­ce i oczysz­cza­ją­ce. Na­le­ży sto­so­wać go ści­śle z za­le­ce­nia­mi ulot­ki;
 • koper wło­ski – pro­wa­dzi do usu­nię­cia gazów i wzdęć, a także ni­we­lu­je uczu­cie cięż­ko­ści;
 • babka płesz­nik – uspraw­nia pracę jelit, a dzię­ki za­war­to­ści śluzu po­pra­wia stan błony ślu­zo­wej, dla­te­go jest po­le­ca­ny przy sta­nach za­pal­nych je­li­ta.
Czego le­piej uni­kać?

Z diety na­le­ży wy­klu­czyć pro­duk­ty wy­so­ce prze­two­rzo­ne o ni­skiej za­war­to­ści błon­ni­ka takie jak sło­dy­cze, słone prze­ką­ski, białe pie­czy­wo i fast-foody. Pro­ble­my z wy­próż­nia­niem po­wo­du­je nad­mier­ne spo­ży­wa­nie mięsa, wę­dlin i tłusz­czu zwie­rzę­ce­go. Można rów­nież zre­zy­gno­wać z wa­rzyw, które od­po­wia­da­ją za wzdę­cia, czyli ro­ślin strącz­ko­wych, ka­pu­sty i ka­la­fio­ra. Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, że te wa­rzy­wa są bo­ga­te w błon­nik i warto, aby były włą­czo­ne do diety.

Ak­tyw­ność fi­zycz­na – na­tu­ral­ny śro­dek na za­par­cia

Ruch to drugi naj­waż­niej­szy czyn­nik w le­cze­niu za­parć. Nie musi być on in­ten­syw­ny, wy­star­czy co­dzien­nie pół go­dzin­ny spa­cer – ważne, aby ru­szać się re­gu­lar­nie. Ruch jelit wspo­ma­ga każda ak­tyw­ność fi­zycz­na, w tym szcze­gól­nie bie­ga­nie, fit­ness, joga, jazda na ro­we­rze i pły­wa­nie. Warto dodać do tego ćwi­cze­nia na mię­śnie brzu­cha. Osoby wy­ko­nu­ją­ce pracę sie­dzą­cą po­win­ny, co go­dzi­nę wsta­wać od biur­ka i prze­spa­ce­ro­wać się, a naj­le­piej wy­ko­nać kilka ćwi­czeń. Po­moc­ne są rów­nież de­li­kat­ne ma­sa­że brzu­cha lub cie­płe okła­dy.

Roz­ła­duj stres

Stres jest dobry tylko wtedy, gdy trwa krót­ko. Wów­czas zy­sku­je­my mo­bi­li­za­cję do wy­ko­na­nia okre­ślo­nej czyn­no­ści. Jed­nak chro­nicz­ne na­pię­cie w ciele pro­wa­dzi do wielu kło­po­tów ze zdro­wiem, w tym rów­nież do za­parć. Osoby bo­ry­ka­ją­ce się z od­czu­wa­niem nad­mier­ne­go stre­su po­win­ny wy­pró­bo­wać tech­nik re­lak­sa­cyj­nych. Po­moc­na jest rów­nież me­dy­ta­cja, bar­dziej opty­mi­stycz­ne na­sta­wie­nie, ogra­ni­cze­nie czyn­ni­ków stre­so­gen­nych, spę­dza­nie wię­cej czasu z bli­ski­mi oso­ba­mi oraz co­dzien­ne wy­sy­pia­nie się.

Po­że­gnaj za­par­cia na za­wsze

Trwa­ła zmia­na do­tych­cza­so­wych na­wy­ków po­zwa­la sku­tecz­nie po­zbyć się pro­ble­mów z wy­próż­nia­niem. Po­wyż­sze za­le­ce­nia po­lep­sza­ją nie tylko stan jelit, ale po­pra­wia­ją rów­nież ogól­ne zdro­wie i sa­mo­po­czu­cie.

 

ALAX® tabletki drażowane Substancje czynne: 1 tabletka zawiera: 35 mg wysuszonego i sproszkowanego soku Aloe barbadensis Miller i/lub Aloe ferox  Miller, folium (liści aloesu) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 18 %;  42 mg wyciągu suchego z Rhamnus frangula L.cortex (kory kruszyny) (DER 5-8:1, ekstrahent: metanol) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15%. Jedna tabletka zawiera 10-15 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę. Wskazania do stosowania: Roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach. Zawarte w preparacie antrazwiązki wykazują działanie przeczyszczające. Wyróżnia się dwa główne mechanizmy działania: pobudzanie motoryki jelita grubego prowadzące do przyspieszenia pasażu treści jelitowej oraz zwiększenie wydzielania płynów do światła jelita. W efekcie następuje przyspieszenie pasażu jelitowego oraz rozluźnienie stolca. Efekt przeczyszczający może wystąpić po upływie 8 do 12 godzin po podaniu leku. Podmiot odpowiedzialny: PZZ Herbapol S.A., ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań.

 

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.